METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PRIORITETAI

 

  • Motyvuotas ir nuoseklus kvalifikacijos kėlimas.
  • Gerosios patirties sklaida.

 

Metodinės tarybos tikslas - koordinuoti metodinių grupių veiklą, kad būtų užtikrinta kiekvieno mokinio asmeninė pažanga ir pasiekimai ir kuriama saugi bei paveiki mokymosi aplinka.

Uždaviniai:

  • tobulinti mokytojų ugdomosios veiklos  planavimo kompetencijas;
  • skatinti  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą ir dalinimąsi patirtimi;
  • skatinti mokytojus ugdyme taikyti įvairesnes mokymosi formas,  panaudojant progimnazijos vidines ir išorines erdves.

 

 

 

METODINĖ TARYBA  2018-2019 m. m.

 

 

 

Eil.nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

M T pareigos

1.

Daiva Karkauskienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pradinio ugdymo

mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 

 

pirmininkė

2.

Alisa Kekelija

Anglų k. vyresnioji mokytoja, užsienio kalbų

mokytojų metodinės grupės pirmininkė

sekretorė

3.

Gražina Zdanavičienė

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

narė

4.

Dalia Steponavičienė

Technologijų vyresnioji mokytoja, kūno kultūros, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pimininkė

narė

5.

Aurelija Kuckaitė

Geografijos vyresnioji mokytoja, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas

narė

6.

Daiva Paškevičienė

 

Biologijos mokytoja metodininkė, gamtos ir tiksliųjų mokslų

mokytojų metodinės grupės pirmininkė

narė

7.

Loreta Šeputytė

Pradinio ugdymo  mokytoja, pradinio ugdymo

mokytojų metodinės grupės pirmininkės pavaduotoja

narė

8.

Ilona Gustienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, 5-8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

narė

 

 

Metodinės tarybos kuratorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Rėkuvienė

ES projektai

„Vilniaus Jeruzalės progimnazijos efektyvumo didinimas“
Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0019.

 

IT pagalba

 Dėl IT problemų kreipkitės
i

Renginiai, šventės