Mokytojų taryba (MT)- nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, skirta mokinių ugdymo klausimams spręsti.

  1. MT sudaro visi mokykloje dirbantys pedagoginiai darbuotojai, bibliotekininkai, sveikatos priežiūros specialistai. MT vadovauja mokyklos direktorius, sekretorių renka tarybos nariai kiekvienų mokslo metų pradžioje. Posėdžiai šaukiami (šaukia direktorius) ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

Mokytojų taryba:

2.1. svarsto praktinius mokinių ugdymo organizavimo klausimus;

2.2. analizuoja mokyklos ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;

2.3. analizuoja mokyklos veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

2.4. pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai mokyklos veiklos kryptį ir Vilniaus savivaldybės švietimo nuostatas (strateginį planą);

2.5. skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą;

2.6. kartu su sveikatos priežiūros specialiste sprendžia mokinių sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;

2.7. numato bendradarbiavimo su mokinių tėvais ir visuomene kryptis;

2.8. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir mokytojų veikla susijusius klausimus.

Renginiai, šventės